INTERNETO SVETAINĖS 4starlings.lt PRIVATUMO POLITIKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši Interneto svetainės privatumo politika yra informacinio pobūdžio, o tai reiškia, kad ji nėra prievolė Interneto svetainės Paslaugų gavėjams. Privatumo politikoje nurodomos visų pirma Interneto svetainės administratoriaus vykdomo asmens duomenų apdorojimo taisyklės, įskaitant asmens duomenų apdorojimo pagrindus, tikslus ir laikotarpį bei asmenų, su kuriais duomenys susiję, teises, taip pat informacijas apie naudojamus Interneto svetainėje slapukus bei analitines priemones.

1.2. Asmens duomenų, renkamų naudojant Interneto svetainę, Administratorius yra UŽDAROJI AKCINĖ RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖ 4SZPAKI su būstine Balstogėje (būstinės adresas ir adresas dokumentams įteikti: ul. Króla Zygmunta Augusta 26, 15-136 Białystok), įrašyta į Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Nacionalinio teismų registro įmonių registrą) su numeriu KRS 0000818491; registrą tvarkantis teismas, kuriame saugoma bendrovės dokumentacija: Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Balstogės apylinkės teismas, Nacionalinio teismų registro XII komercinių bylų skyrius); NIP 9662135465, REGON 385058923, elektroninio pašto adresas [email protected] , telefono numeris 690800823 – toliau vadinama „Administratoriumi“ ir esanti tuo pačiu Interneto svetainės teikėju.

1.3. Asmens duomenis Interneto svetainėje tvarko Administratorius, laikydamasis galiojančių teisinių nuostatų, ypač Europos parlamento ir tarybos (ES) 2016 m. balandžio 27 d. potvarkio 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, susijusios su asmens duomenų apdorojimu, ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo bei direktyvos 95/46/WE (bendras potvarkis dėl duomenų apsaugos) panaikinimo – toliau vadinamo „BDAR“ arba „Potvarkiu BDAR“.

1.4. Naudojimasis Interneto svetaine yra savanoriškas. Panašiai ir su tuo susijęs besinaudojančio Interneto svetaine Paslaugų gavėjo asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, išskyrus du atvejus: (1) sutarčių su Administratoriumi sudarymą (įskaitant sutartis dėl Elektroninės paslaugos Newsletter) – nepateikimas Interneto svetainės puslapyje bei Interneto svetainės Taisyklėse ir šioje privatumo politikoje nurodytais atvejais asmens duomenų, būtinų sutarties dėl Elektroninių paslaugų teikimo pasirašymui su Administratoriumi ir vykdymui, priveda prie to, kad nėra galimybės tos sutarties sudaryti. Asmens duomenų pateikimas tokiu atveju yra sutartinis reikalavimas ir jeigu asmuo, su kuriuo duomenys susiję, nori sudaryti su Administratoriumi sutartį, yra įpareigotas pateikti reikalaujamus duomenis. Kiekvieną kartą sutarties sudarymui reikalaujamų duomenų apimtis anksčiau būna nurodyta Interneto svetainėje bei Interneto svetainės Taisyklėse; (2) įstatyminės Administratoriaus pareigos – asmens duomenų pateikimas yra įstatyminis reikalavimas pagal visuotinai galiojančias teisės nuostatas, kurios Administratorių įpareigoja apdoroti asmens duomenis, ir jų nepateikimas užkirs Administratoriui kelią tų pareigų įvykdymui.

1.5. Administratorius ypatingai stengiasi apsaugoti interesus asmenų, susijusių su jo apdorojamais asmens duomenimis, o visų pirma yra atsakingas ir užtikrina, kad jo renkami duomenys yra: (1) apdorojami pagal įstatymus; (2) renkami apibrėžtais teisėtais tikslais ir neapdorojami toliau neatitinkant tų tikslų; (3) meritoriškai taisyklingi ir atitinkantys tikslus, kuriems yra apdorojami; (4) forma, leidžiančia identifikuoti asmenis, kuriuos jie liečia, laikomi ne ilgiau, nei būtina pasiekti apdorojimo tikslui bei (5) apdorojami tokiu būdu, kuris užtikrina atitinkamą asmens duomenų saugumą, imtinai su jų apsauga nuo neleistino ar neteisėto apdorojimo ar atsitiktinio praradimo, sunaikinimo arba sugadinimo, naudojant atitinkamas technines arba organizacines priemones.

1.6. Atsižvelgiant į apdorojimo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus bei fizinių asmenų teisių arba laisvės pažeidimo riziką esant įvairiai tokio pavojaus tikimybei ir dydžiui, Administratorius naudoja atitinkamas technines ir organizacines priemones, kad apdorojimas vyktų pagal BDAR taisykles ir kad galėtų tai parodyti. Tos priemonės reikalui esant yra peržiūrimos ir atnaujinamos. Administratorius naudoja technines priemones, padedančias išvengti, kad elektroniniu būdu siunčiamų asmens duomenų neįsigytų ir nemodifikuotų neįgalioti asmenys.

1.7. Visus žodžius, posakius ir akronimus, vartojamus šioje privatumo politikoje ir prasidedančius didžiąja raide (pvz., Interneto svetainė, Elektroninės paslaugos) reikia suprasti pagal jų definiciją, pateiktą Interneto svetainės Taisyklėse, kurias galima rasti Interneto svetainėje.

2. DUOMENŲ APDOROJIMO PAGRINDAI

2.1. Administratorius įgaliotas apdoroti asmens duomenis tais atvejais, kai – ir tiek, kiek – laikomasi bent vienos iš toliau nurodytų sąlygų: (1) asmuo, su kuriuo susiję duomenys, leido tvarkyti savo asmens duomenis vienu arba daugiau nurodytų tikslų; (2) apdorojimas yra būtinas sudaryti sutartį, kai viena iš šalių yra asmuo, su kuriuo tie duomenys susiję, arba imantis veiksmų reikalaujant asmeniui, su kuriuo susiję duomenys, prieš sudarant sutartį; (3) apdorojimas yra būtinas, kad Administratorius atliktų jam pavestą teisinę pareigą; arba (4) apdorojimas yra būtinas tikslams, susijusiems su Administratoriaus arba trečiosios šalies teisiškai pagrįstų veiksmų vykdymu, išskyrus situaciją, kai viršesni už šiuos interesus yra interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės asmens, su kuriuo duomenys susiję, reikalaujantys asmens duomenų apsaugos, ypač kai asmuo, su kuriuo duomenys susiję, yra vaikas.

2.2. Kad Administratorius galėtų apdoroti asmens duomenis, kiekvieną kartą turi būti tam bent vienas iš pagrindų, nurodytų privatumo politikos 2.1 taške.

3. DUOMENŲ APDOROJIMO INTERNETO SVETAINĖJE TIKSLAS, PAGRINDAS IR LAIKOTARPIS

3.1. Kiekvieną kartą Administratoriaus apdorojamų asmens duomenų tikslas, pagrindas ir laikotarpis bei gavėjai nustatomi pagal veiksmus, kurių imasi atitinkamas Interneto svetainės Paslaugų gavėjas arba Administratorius.

3.2. Administratorius gali apdoroti asmens duomenis Interneto svetainės ribose šiais tikslais, pagrindais bei laikotarpiais, nurodytais žemiau lentelėje:

Duomenų apdorojimo tikslas

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Sutarties dėl Elektroninių paslaugų teikimo vykdymas arba ėmimasis veiksmų reikalaujant asmeniui, su kuriuo duomenys susiję, prieš sudarant minėtąją sutartį

BDAR reglamento (Rozporządzenie RODO) 6 straipsnio 1 dalis raidė b) (sutarties vykdymas) – apdorojimas yra būtinas sutarties, kurios šalimi yra asmuo, su kuriuo duomenys susiję, vykdymui, arba vykdant veiksmus reikalaujant asmeniui, su kuriuo duomenys susiję, prieš sudarant sutartį

Duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek reikia sudarytos sutarties dėl Elektroninių paslaugų vykdymui, nutraukimui arba kitokiam sutarties galiojimo užbaigimui.

Tiesioginė rinkodara

BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalis raidė f) (teisiškai pagrįstas administratoriaus interesas) – apdorojimas yra būtinas tikslams, susijusiems su teisiškai pagrįstais Administratoriaus interesais – tai yra rūpinimasis Administratoriaus interesais ir geru įvaizdžiu

Duomenys yra saugomi Administratoriaus vykdomo teisiškai pagrįsto intereso buvimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei iki Administratoriaus ir asmens, su kuriuo susiję duomenys, reikalavimų, susijusių su Administratoriaus vedama verslo veikla, senaties termino.
Administratorius negali apdoroti duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jeigu asmuo, su kuriuo duomenys susiję, išreiškia šiuo atžvilgiu veiksmingą pasipriešinimą.

Rinkodara

BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalis raidė a) (sutikimas) – asmuo, su kuriuo susiję duomenys, sutiko, kad Administratorius tvarkytų jo asmens duomenis rinkodaros tikslais

Duomenys yra saugomi iki to laiko, kol asmuo, su kuriuo duomenys susiję, atšaukia sutikimą toliau naudoti jo duomenis tuo tikslu.

Reikalavimų, kokius gali kelti Administratorius arba kokie gali būti keliami Administratoriui nustatymas, tyrimas arba gynimas

BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalis raidė f) (teisiškai pagrįstas administratoriaus interesas) –apdorojimas yra būtinas tikslams, susijusiems su teisiškai pagrįstais Administratoriaus interesais – tokiais, kaip reikalavimų, kokius gali kelti Administratorius arba kokie gali būti keliami Administratoriui, nustatymas, tyrimas arba gynimas

Duomenys yra saugomi Administratoriaus vykdomo teisiškai pagrįsto intereso buvimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei iki reikalavimų, kokie gali būti keliami Administratoriui, senaties termino.

Interneto svetainės naudojimas ir taisyklingos jos veiklos užtikrinimas

BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalis raidė f) (teisiškai pagrįstas administratoriaus interesas) - apdorojimas yra būtinas tikslams, susijusiems su teisiškai pagrįstais Administratoriaus interesais – Interneto svetainės vedimu ir priežiūra

Duomenys yra saugomi Administratoriaus vykdomo teisiškai pagrįsto intereso buvimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei iki Administratoriaus ir asmens, su kuriuo susiję duomenys, reikalavimų, susijusių su Administratoriaus vedama verslo veikla, senaties termino.

Statistinių duomenų rengimas ir judėjimo Interneto svetainėje analizė

BDAR reglamento 6 straipsnio 1 dalis raidė f) (teisiškai pagrįstas administratoriaus interesas) - apdorojimas yra būtinas tikslams, susijusiems su teisiškai pagrįstais Administratoriaus interesais – Statistinių duomenų rengimas ir judėjimo Interneto paslaugose analizė Interneto svetainės veikimo pagerinimo tikslu

Duomenys yra saugomi Administratoriaus vykdomo teisiškai pagrįsto intereso buvimo laikotarpiu, bet ne ilgiau, nei iki Administratoriaus ir asmens, su kuriuo susiję duomenys, reikalavimų, susijusių su Administratoriaus vedama verslo veikla, senaties termino.

4. DUOMENŲ GAVĖJAI INTERNETO SVETAINĖJE

4.1. Kad Interneto svetainė taisyklingai veiktų, imtinai su sudaromų Pardavimo sutarčių vykdymu, Administratoriui būtina naudotis išorinių subjektų paslaugomis (tarp jų programinės įrangos tiekėjas). Administratorius naudojasi tik apdorojimo subjektų paslaugomis, kadangi jie duoda pakankamas atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo garantijas, kad apdorojimas tenkintų BDAR reglamento reikalavimus ir saugotų duomenis asmenų, su kuriais jie susiję.

4.2. Administratorius duomenis perduoda tik tada, kai tai yra būtina tam tikro asmens duomenų apdorojimo tikslo vykdymui ir tik tiek, kiek būtina jo įvykdymui. Administratorius pateikia surinktus asmens duomenis pasirinktam gavėjui, veikiančiam jo pavedimu, vien tik tuo atveju ir tiek, kiek būtina tam tikro duomenų apdorojimo tikslo, atitinkančio šią privatumo politiką, įvykdymui.

4.3. Paslaugų gavėjų ir Interneto svetainės Klientų asmens duomenys gali būti perduodami šioms gavėjų kategorijoms:

4.3.1. paslaugų, aprūpinančių Administratorių techniniais, informaciniais bei organizaciniais sprendimais, leidžiančiais Administratoriui vesti ūkinę veiklą, įskaitant Interneto svetainę ir per ją teikiamas Elektronines paslaugas, teikėjams,

4.3.2. buhalterinės apskaitos, teisinių ir patariamųjų paslaugų, užtikrinančių Administratoriui buhalterinės apskaitos, teisinę arba patariamąją pagalbą, teikėjams,

4.3.3. teikėjams Interneto svetainėje patalpintų socialinių įskiepių, skriptų bei kitų panašių įrankių, leidžiančių Interneto svetainę lankančio asmens naršyklei parsisiųsti turinį nuo minėtųjų įskiepių teikėjų ir perduoti tuo tikslu tiems teikėjams lankančio asmens duomenis, įskaitant:
4.3.3.1. Facebook Ireland Ltd. – Administratorius Interneto svetainėje naudojasi Facebook svetainės socialiniais įskiepiais ir dėl to kaupia ir bendrina asmens duomenis Paslaugų gavėjo, kuris naudojasi Interneto svetaine, į Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) čia pateiktų privatumo taisyklių ribose: https://www.facebook.com/about/privacy/ (šie duomenys apima informacijas apie veiksmus Interneto svetainėje – įskaitant informacijas apie įrenginį, lankomas svetaines, rodomas reklamas bei naudojimosi paslaugomis būdą – nepriklausomai nuo to, ar Paslaugų gavėjas turi Facebook paskyrą ir ar yra prie Facebook prisijungęs).

5. ASMENS, SU KURIUO SUSIJĘ ASMENS DUOMENYS, TEISĖS

5.1. Prieigos, ištaisymo, apribojimo, pašalinimo arba perkėlimo teisė – asmuo, su kuriuo susiję duomenys, turi teisę iš Administratoriaus reikalauti prieigos prie savo asmens duomenų, jų ištaisymo, pašalinimo („teisė būti užmirštam“) arba apdorojimo apribojimo bei turi teisę pasipriešinti apdorojimui, taip pat turi teisę perkelti savo duomenis. Tikslios anksčiau minėtųjų teisių vykdymo sąlygos nurodytos BDAR reglamento 15–21 straipsniuose.

5.2. Teisė atšaukti sutikimą bet kuriuo metu – asmuo, kurio duomenis Administratorius apdoroja su jo išreikštu sutikimu pagal BDAR reglamentą (6 straipsnio 1 skyrius raidė a) arba 9 straipsnio 2 skyrius raidė a)), turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą be įtakos teisiniam apdorojimui, kuris atliktas sutikimo pagrindu prieš jo atšaukimą.

5.3. Teisė pateikti skundą priežiūros organui – asmuo, kuriuo duomenis tvarko Administratorius, turi teisę pateikti skundą priežiūros organui, Lenkijoje tai yra Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pirmininkas), adresas: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska.

5.4. Teisė prieštarauti – asmuo, su kuriuo susiję duomenys, turi teisę bet kurio metu pareikšti prieštaravimą – dėl su jo ypatinga padėtimi susijusios priežasties – dėl susijusių su juo duomenų apdorojimo remiantis 6 straipsnio 1 skyrius raidė e) (interesas arba viešosios užduotys) arba f) (teisiškai pagrįstas administratoriaus interesas). Administratorius tokiu atveju negali jau apdoroti tų asmens duomenų, nebent jis įrodys, kad yra svarbūs teisiškai pagrįsti pagrindai apdorojimui, svarbesni negu asmens, su kuriuo susiję duomenys, interesai, teisės ir laisvė arba pagrindai ieškinio nustatymui, vykdymui arba gynimui.

5.5. Teisė prieštarauti susijusi su tiesiogine rinkodara – jeigu asmens duomenys yra apdorojami tiesioginės rinkodaros poreikiams, asmuo, su kuriuo duomenys susiję, turi teisę bet kurio metu pasipriešinti su juo susijusių asmens duomenų apdorojimui tokios rinkodaros poreikiams, tiek, kiek apdorojimas yra susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

5.6. Dėl teisių, apie kurias kalbama šiame privatumo politikos taške, vykdymo galima kreiptis į Administratorių išsiunčiant atitinkamą žinią raštu arba elektroniniu paštu Administratoriaus adresu, nurodytu privatumo politikos įžangoje arba naudojantis Interneto svetainėje pateikta kontaktine forma.

6. SLAPUKAI INTERNETO SVETAINĖJE IR ANALIZĖ

6.1. Slapukų failai (slapukai) tai tekstinių failų pavidalo nedidelės tekstinės informacijos, kurias siunčia serveris ir yra užrašomos Interneto svetainės lankytojo pusėje.

6.2. Slapukų failus, kuriuos gali siųsti Interneto svetainė, galima padalinti į įvairias rūšis pagal šiuos kriterijus:

Atsižvelgiant į jų tiekėją: :

1) savo (kuriami Interneto svetainės Administratoriaus) bei

2) priklausantys tretiesiems asmenims/ subjektams (kitiems negu Administratorius)

Atsižvelgiant į jų saugojimo laikotarpį Interneto svetainės lankytojo įrenginyje: :

1) sesijų (saugomi iki internetinės naršyklės išjungimo) bei

2) pastovūs (saugomi tam tikrą laiką, apibrėžtą kiekvieno failo parametrais arba iki rankinio panaikinimo laiko)

Atsižvelgiant į jų panaudojimo tikslą: :

1) būtini (leidžiantys Interneto svetainei taisyklingai veikti)

2) funkciniai/lengvatiniai (leidžiantys pritaikyti Interneto svetainę jos lankytojo preferencijoms)

3) analitiniai ir efektyvūs (kaupiantys informacijas apie naudojimosi Interneto svetaine būdus)

4) rinkodaros, reklaminiai ir socialiniai (renkantys informacijas apie Interneto svetainės lankytoją, kad galėtų tam asmeniui parodyti individualizuotas reklamas ir vykdyti kitus rinkodaros veiksmus taip pat kitose internetinėse svetainėse, skirtingose negu ši Interneto svetainė, tokiose kaip socialiniai portalai)

6.3. Administratorius gali apdoroti duomenis, kurie yra slapukų failuose tuo metu, kada lankytojai naudojasi Interneto svetaine, šiais konkrečiais tikslais:

Administratoriaus slapukų failų naudojimo Interneto svetainėje tikslai

Interneto svetainės turinio pritaikymas individualioms Paslaugų gavėjo preferencijoms (pvz., susijusiomis su spalvomis, šrifto dydžiu, puslapio išdėstymu) bei naudojimosi Internetine svetaine optimizavimas (funkciniai/lengvatiniai slapukų failai)

anoniminių statistikų, rodančių naudojimosi Interneto svetaine būdus, vedimas (statistiniai slapukų failai)

remarketingas, tai yra Interneto svetainės lankytojų elgesio savybių tyrimas anoniminės jų veiksmų analizės būdu (pvz., pasikartojantys apsilankymai tam tikrose svetainėse, raktažodžiai ir pan.) jų profilio sukūrimo ir pateikimo jiems reklamų, pritaikytų jų numatomiems susidomėjimams, tikslu, taip pat tada, kai jie lanko kitas internetines svetaines kompanijos Google Ireland Ltd. bei Facebook Ireland Ltd. reklamos tinkle (rinkodaros, reklamos ir socialiniai slapukų failai)

6.4. Patikrinti populiariausiose internetinėse naršyklėse, kokius slapukų failus (įskaitant slapukų failų veikimo laikotarpį bei jų tiekėją) siunčia duotu momentu Internetinė svetainė, galima šiais būdais:

Naršyklėje Chrome: :
(1) adreso juostoje spustelėkite spynos piktogramą kairėje pusėje, (2) eikite į žymę „Slapukų failai“

Naršyklėje Firefox: :
(1) adreso juostoje spustelėkite skydo piktogramą kairėje pusėje, (2) eikite į žymę „Leidžiama“ arba „Užblokuota“, (3) spustelėkite lauką „Slapukai tarp svetainių“, „Stebėjimo priemonės socialiniuose tinkluose“ arba „Turinys su stebėjimo elementais“

Naršyklėje Internet Explorer: :
(1) spustelėkite „Įrankių“ meniu, (2) eikite į žymę „Interneto parinktys“, (3) eikite į žymę „Bendrasis“, (4) eikite į žymę „Parametrai“, (5) spustelėkite lauką „Peržiūrėti failus“

Naršyklėje Opera: :
(1) adreso juostoje spustelėkite spynos piktogramą kairėje pusėje, (2) eikite į žymę „Slapukų failai“

Naršyklėje Safari: :
(1) spustelėkite meniu „Preferencijos“, (2) eikite į žymę „Privatumas“, (3) spustelėkite lauką „Tvarkyti svetainės duomenis“

Nepriklausomai nuo naršyklės įrankių prieinamų svetainėse https://www.cookiemetrix.com/ arba https://www.cookie-checker.com/ pagalba

6.5. Vartotojo pirmo apsilankymo Interneto svetainėje metu prašome jo duoti sutikimą naudoti nebūtinus slapukų failus, tai yra slapukus, kurie nėra būtini taisyklingam internetinės svetainės veikimui (spustelėjus lauką „Slapukai šaunūs“). Kiekvienas turi galimybę apibrėžti naudojimosi slapukų failais sąlygas pasinaudodamas savo interneto naršyklės nustatymais. Tai reiškia, kad galima dalinai (pvz., laikinai) apriboti arba visiškai išjungti slapukų failų registravimo galimybę – pastaruoju atveju tai gali turėti įtakos kai kurioms Interneto svetainės funkcijoms.

6.6. Internetinės naršyklės nustatymai slapukų failų srityje yra reikšmingi žiūrint iš mūsų Interneto svetainei suteikto sutikimo naudoti slapukų failus taško – pagal taisykles toks sutikimas gali būti išreikštas ir interneto naršyklės nustatymu. Detali informacija apie susijusius su slapukų failais nustatymų pakeitimus bei savarankišką jų pašalinimą populiariausiose interneto naršyklėse yra pateikta interneto naršyklės pagalbos skyriuje bei žemiau nurodytose svetainėse (užtenka spustelėti atitinkamą nuorodą):

naršyklėje Chrome

naršyklėje Firefox

naršyklėje Internet Explorer

naršyklėje Opera

naršyklėje Safari

naršyklėje Microsoft Edge

6.7. Administratorius Interneto svetainėje gali naudotis Google Ads, Google Analytics, Universal Analytics paslaugomis, teikiamomis kompanijos Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) bei paslauga Hotjar, kurią teikia įmonė Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta). Šios paslaugos padeda Administratoriui rengti statistinius duomenis ir analizuoti judėjimą Interneto svetainėje. Renkami duomenys yra tvarkomi kaip pirmiau minėtų paslaugų dalis sudarant statistikas, padedančias administruoti Interneto svetainę ir analizuoti judėjimą Interneto svetainėje. Šie duomenys yra bendri. Administratorius, naudodamasis minėtosiomis paslaugomis, kaupia Interneto svetainėje tokius duomenis kaip Interneto svetainės lankytojų įsigijimo šaltiniai ir terpė bei jų elgesio Interneto svetainėje būdas, informacija apie įrenginius ir naršykles, iš kurių lankosi svetainėje, IP bei domena, geografiniai duomenys bei demografiniai duomenys ir susidomėjimai.

6.8. Kiekvienas asmuo gali lengvu būdu užblokuoti informacijos apie savo aktyvumą Interneto svetainėje bendrinimą į Google Analytics – tuo tikslu galima, pavyzdžiui, įmontuoti priedą prie naršyklės, kurį teikia įmonė Google Ireland Ltd. ir kurį rasite čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

6.9. Administratorius gali Interneto svetainėje naudotis paslauga Piksel Facebook, kurią teikia įmonė Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Ši paslauga padeda Administratoriui matuoti reklamų veiksmingumą bei sužinoti, kokių veiksmų imasi Interneto svetainės lankytojai, taip pat rodyti tiems asmenims pritaikytas reklamas. Tikslių informacijų apie Piksel Facebook veikimą galite rasti šiuo internetiniu adresu: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content .

6.10. Valdyti Piksel Facebook veikimą galite nustatydami reklamos skelbimus savo paskyroje portale Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Interneto svetainė gali turėti nuorodų į kitas interneto svetaines. Administratorius ragina, kad perėjus į kitas svetaines susipažintumėte su ten nustatyta privatumo politika. Ši privatumo politika galioja tik Administratoriaus Interneto svetainėje.